Vegetable Khichdi

Vegetable  Khichdi

Vegetable Khichdi

Vegetable (Beans, carrot & peanuts)     Khichdi with Coconut Chutney or Tomato Chutney.